Click 1 Viet Nam

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Mối quan hệ của bạn với click1VIETNAM

 • 1.1 Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web của click1VIETNAM (được gọi chung là “Dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi click1VIETNAM theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản trong thỏa thuận pháp lý giữa bạn và click1VIETNAM. “click1VIETNAM” nghĩa là SiGlaz, có trụ sở tại: Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 414, Palo Alto, CA 94306, Hoa Kỳ. Văn bản này giải thích cách thức hình thành thỏa thuận đó và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận.

 • 1.2 Trừ khi đã có thỏa thuận bằng văn bản với click1VIETNAM, thỏa thuận của bạn với click1VIETNAM sẽ luôn bao gồm các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Những điều này được gọi là "Các điều khoản chung".

 • 1.3 Thỏa thuận của bạn với click1VIETNAM cũng sẽ bao gồm các điều khoản của bất kỳ thông báo pháp lý nào có thể áp dụng cho các Dịch vụ, ngoài các Điều khoản chung. Tất cả các điều khoản này được gọi là “Điều khoản bổ sung”. Khi các Điều khoản bổ sung áp dụng cho một dịch vụ, những điều khoản này sẽ có thể truy cập được để cho bạn đọc hoặc bên trong, hoặc là thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ đó.

 • 1.4 Các Điều khoản chung cùng với các Điều khoản bổ sung, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa bạn và click1VIETNAM liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ. Bạn nên dành thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lý này được gọi là các "Điều khoản".

 • 1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của các Điều khoản bổ sung và các Điều khoản chung, thì các Điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực cao hơn liên quan đến Dịch vụ đó.

2. Chấp nhận các điều khoản

 • 2.1 Để sử dụng Dịch vụ, bạn trước tiên phải đồng ý với các Điều khoản. Bạn không được sử dụng các Dịch vụ nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản.

 • 2.2 Bạn có thể chấp nhận các Điều khoản bằng cách:

  • (A) Nhấp chuột vào chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản, khi tùy chọn này được click1VIETNAM cung cấp cho bạn trong giao diện người dùng của bất kỳ dịch vụ nào; hoặc

  • (B) Bằng thực tế sử dụng các Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng click1VIETNAM sẽ coi việc bạn sử dụng các Dịch vụ là sự chấp nhận các Điều khoản từ thời điểm đó trở đi.

 • 2.3 Bạn không được sử dụng các Dịch vụ và không được chấp nhận các Điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi pháp lý để hình thành một hợp đồng ràng buộc với click1VIETNAM, hoặc (b) bạn là một người bị cấm nhận các Dịch vụ theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng các Dịch vụ.

 • 2.4 Trước khi tiếp tục, bạn nên in ra hoặc lưu lại một bản sao của các Điều khoản chung để làm hồ sơ.

3. Ngôn ngữ của các Điều khoản

 • 3.1 Khi click1VIETNAM cung cấp cho bạn một bản dịch của phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản, thì bạn đồng ý rằng bản dịch được cung cấp chỉ nhằm mang lại sự thuận tiện cho bạn và rằng phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với click1VIETNAM.

 • 3.2 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực cao hơn.

4. Việc cung cấp các Dịch vụ của click1VIETNAM

 • 4.1 click1VIETNAM có các công ty con và các chủ thể pháp lý liên kết khắp thế giới (“Công ty con và công ty liên kết”). Thỉnh thoảng, những công ty này sẽ cung cấp các Dịch vụ cho bạn nhân danh click1VIETNAM. Bạn công nhận và đồng ý rằng các Công ty con và công ty liên kết sẽ được trao quyền cung cấp các Dịch vụ cho bạn.

 • 4.2 click1VIETNAM đang liên tục cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Bạn công nhận và đồng ý rằng hình thái và bản chất của các Dịch vụ mà click1VIETNAM cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn.

 • 4.3 Nằm trong quá trình cải tiến liên tục này, bạn công nhận và đồng ý rằng click1VIETNAM có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp các Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong các Dịch vụ) cho bạn hoặc người dùng nói chung tùy theo sự suy xét duy nhất của click1VIETNAM, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng các Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho click1VIETNAM khi nào bạn ngừng sử dụng các Dịch vụ.

 • 4.4 Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu click1VIETNAM vô hiệu hóa việc truy cập đến tài khoản của bạn, thì bạn có thể bị ngăn truy cập các Dịch vụ, thông tin chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tệp hoặc nội dung nào khác chứa trong tài khoản của bạn.

 • 4.5 Bạn công nhận và đồng ý rằng dù click1VIETNAM hiện không đặt ra một giới hạn cố định về số lượng truyền tải bạn có thể gửi hoặc nhận thông qua các Dịch vụ hoặc về dung lượng trống được sử dụng cho việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, nhưng các giới hạn cố định như vậy có thể được click1VIETNAM đặt ra bất cứ lúc nào, tùy theo sự suy xét của click1VIETNAM.

5. Việc sử dụng các Dịch vụ của bạn

 • 5.1 Nhằm truy cập một số Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bạn (như thông tin về chứng minh nhân dân hoặc địa chỉ liên lạc) như là một phần của quá trình đăng ký Dịch vụ, hoặc như là một phần của việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn trao cho click1VIETNAM sẽ luôn chính xác, đúng đắn và kịp thời.

 • 5.2 Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ cho các mục đích được cho phép bởi (a) các điều khoản và (b) bất kỳ luật, quy định thực hiện nào hoặc các tập quán được chấp nhận chung hoặc các hướng dẫn trong các phán quyết thích hợp (bao gồm bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thích hợp).

 • 5.3 Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ các Dịch vụ nào bằng bất kỳ các phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi click1VIETNAM, trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với click1VIETNAM. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ các Dịch vụ nào thông qua bất kỳ phương tiện tự động hóa nào (bao gồm việc sử dụng các đoạn mã hoặc các trình thăm dò web) và sẽ bảo đảm rằng bạn tuân thủ các hướng dẫn được trình bày trong bất kỳ tệp robots.txt nào có trong các Dịch vụ.

 • 5.4 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào quấy nhiễu hoặc phá các Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng kết nối với các Dịch vụ).

 • 5.5 Trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với click1VIETNAM, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tái sản xuất, nhân bản, sao chép, bán lại hoặc trao đổi các Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

 • 5.6 Bạn đồng ý rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào theo các điều khoản (và rằng click1VIETNAM không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào), và về các hậu quả của sự vi phạm đó (bao gồm bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào click1VIETNAM có thể gánh chịu).

6. Bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn

 • 6.1 Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật của các mật khẩu liên kết với bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ.

 • 6.2 Do đó, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy nhất với click1VIETNAM về tất cả các hoạt động diễn ra dưới danh nghĩa tài khoản của bạn.

 • 6.3 Nếu bạn nhận thấy bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu của bạn hoặc tài khoản của bạn, bạn đồng ý thông báo cho click1VIETNAM ngay lập tức tại đây.

7. Tính bảo mật và thông tin cá nhân của bạn

 • 7.1 Để biết thông tin về các quy trình bảo vệ dữ liệu của click1VIETNAM, xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của click1VIETNAM. Chính sách này giải thích cách thức click1VIETNAM xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ tính riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ.

 • 7.2 Bạn đồng ý sử dụng dữ liệu của bạn đúng theo các chính sách bảo mật của click1VIETNAM.

8. Nội dung trong các Dịch vụ

 • 8.1 Bạn hiểu rằng tất cả thông tin (như các tệp dữ liệu, văn bản viết, phần mềm máy tính, âm nhạc, tệp âm thanh hoặc bản âm thanh, hình ảnh, video hoặc các hình ảnh khác) mà bạn có thể truy cập được như một phần của Dịch vụ, hoặc thông qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ đều là trách nhiệm duy nhất của người ban đầu tạo ra nội dung đó. Tất cả thông tin như vậy dưới đây gọi là "Nội dung".

 • 8.2 Nội dung được trình bày cho bạn như là một phần của các Dịch vụ, bao gồm không giới hạn các quảng cáo trong các Dịch vụ và Nội dung bên trong Dịch vụ, có thể được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của các nhà tài trợ hoặc các khách hàng quảng cáo - những người cung cấp Nội dung đó cho click1VIETNAM (hoặc thuộc sở hữu của những người hoặc công ty khác nhân danh họ). Bạn không được chỉnh sửa, cho thuê, khoán, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phát sinh dựa trên Nội dung này (hoặc toàn bộ hoặc một phần) trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn được làm vậy bởi click1VIETNAM hoặc các chủ nhân của Nội dung đó trong một thỏa thuận riêng biệt.

 • 8.3 click1VIETNAM bảo lưu quyền (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) sàng lọc trước, xem xét, gắn cờ, lọc, chỉnh sửa, từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ hoặc tất cả Nội dung khỏi bất kỳ Dịch vụ nào.

 • 8.4 Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng các Dịch vụ bạn có thể tiếp xúc với Nội dung mà bạn thấy xúc phạm, không đứng đắn hoặc khó chịu và rằng trong phương diện này bạn chịu mạo hiểm sử dụng các Dịch vụ.

 • 8.5 Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy nhất (và rằng click1VIETNAM không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bên thứ ba) về bất kỳ nội dung nào bạn tạo ra, chuyển giao hoặc hiển thị trong khi đang sử dụng các Dịch vụ và về các hậu quả của hành động của bạn (bao gồm bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà click1VIETNAM có thể gánh chịu) bằng việc làm vậy.

9. Các quyền sở hữu

 • 9.1 Bạn công nhận và đồng ý rằng click1VIETNAM (hoặc những người cấp phép của click1VIETNAM) sở hữu tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích pháp lý đối với các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại bên trong các Dịch vụ (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Bạn công nhận thêm rằng các Dịch vụ có thể chứa thông tin được chỉ rõ là bí mật bởi click1VIETNAM và rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của click1VIETNAM.

 • 9.2 Trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với click1VIETNAM, không có điều gì trong các Điều khoản cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn hiệu nào khác của click1VIETNAM.

 • 9.3 Nếu bạn đã được trao quyền rõ ràng để sử dụng bất kỳ đặc điểm nhãn hiệu nào thông qua một thỏa thuận văn bản riêng biệt với click1VIETNAM, thì bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng những đặc điểm như vậy sẽ tuân thủ với thỏa thuận đó, với mọi quy định áp dụng của các Điều khoản và nguyên tắc sử dụng đặc điểm nhãn hiệu của click1VIETNAM như thỉnh thoảng được cập nhật.

 • 9.4 Ngoài giấy phép giới hạn được nêu trong Phần 11 ra, click1VIETNAM công nhận và đồng ý rằng công ty không giành quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào của bạn (hoặc người cấp phép của bạn) theo các Điều khoản này trong hoặc đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên, hoặc thông qua các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Nội dung đó (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Mặt khác, trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với click1VIETNAM, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và thực thi các quyền đó và rằng click1VIETNAM không có nghĩa vụ làm điều đó nhân danh bạn.

 • 9.5 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm các thông báo bản quyền và nhãn hiệu thương mại) mà có thể gắn với hoặc được chứa bên trong các Dịch vụ.

 • 9.6 Trừ khi bạn được ủy quyền tuyệt đối để làm như vậy bằng văn bản bởi click1VIETNAM, thì bạn đồng ý rằng trong việc sử dụng các Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách mà có khả năng hoặc cố ý tạo ra sự nhầm lẫn về chủ sở hữu hoặc người dùng được ủy quyền của các nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó.

10. Giấy phép từ click1VIETNAM

 • 10.1 click1VIETNAM cấp cho bạn một giấy phép mang tính cá nhân, toàn cầu, miễn tiền bản quyền, không chuyển nhượng được và không dành riêng nhằm sử dụng phần mềm mà click1VIETNAM cung cấp cho bạn như là một phần của các Dịch vụ được click1VIETNAM cung cấp cho bạn (dưới đây gọi là “Phần mềm”). Giấy phép này nhằm mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của các Dịch vụ được cung cấp bởi click1VIETNAM, theo giấy phép của các Điều khoản.

 • 10.2 Bạn không được (và bạn không được cho phép bất kỳ ai khác) sao chép, chỉnh sửa, tạo ra một sản phẩm phát sinh, mổ xẻ phân tích, biên dịch ngược hoặc nói khác đi là cố trích xuất mã nguồn của Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi điều này được ủy quyền tuyệt đối hoặc đòi hỏi bởi pháp luật, hoặc trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn có thể làm vậy bởi click1VIETNAM bằng văn bản.

 • 10.3 Trừ khi click1VIETNAM đã đặc biệt cho phép bạn bằng văn bản để làm như vậy, bạn không được chuyển nhượng (hoặc trao một giấy phép con của) các quyền sử dụng Phần mềm, trao một lợi ích bảo mật trong hoặc ngoài các quyền sử dụng Phần mềm, hoặc nói khác đi là chuyển giao bất kỳ phần nào của các quyền sử dụng Phần mềm.

11. Giấy phép nội dung từ bạn

 • 11.1 Bạn vẫn duy trì bản quyền và bất kỳ quyền nào khác bạn đã giữ trong Nội dung mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua các Dịch vụ. Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị nội dung, bạn cấp cho click1VIETNAM một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, miễn tiền bản quyền, và không dành riêng để tái sản xuất, mô phỏng, chỉnh sửa, dịch, xuất bản, trình bày công khai, hiển thị công khai và phân phối bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua các Dịch vụ. Giấy phép này nhằm mục đích duy nhất là cho phép click1VIETNAM hiển thị, phân phối và quảng cáo các Dịch vụ và có thể bị thu hồi đối với một số Dịch vụ như được xác định trong các Điều khoản bổ sung của các Dịch vụ đó.

 • 11.2 Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm một quyền để click1VIETNAM cung cấp Nội dung như vậy cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác mà click1VIETNAM có quan hệ cho việc cung cấp các dịch vụ bán sỉ, và sử dụng Nội dung như vậy liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.

 • 11.3 Bạn hiểu rằng click1VIETNAM, trong khi thực hiện các bước kỹ thuật được đòi hỏi để cung cấp các Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi, có thể (a) chuyển giao hoặc phân phối Nội dung của bạn trên nhiều mạng công cộng khác nhau và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau; và (b) thực hiện những thay đổi trong Nội dung của bạn khi cần thiết để làm cho Nội dung đó phù hợp và thích nghi với các đòi hỏi kỹ thuật của các mạng, thiết bị, dịch vụ kết nối hoặc phương tiện truyền thông. Bạn đồng ý rằng giấy phép này sẽ cho phép click1VIETNAM thực hiện những hành động này.

 • 11.4 Bạn xác nhận và bảo đảm với click1VIETNAM rằng bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để cấp giấy phép trên.

12. Cập nhật phần mềm

 • Phần mềm mà bạn sử dụng thỉnh thoảng có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật từ click1VIETNAM. Những cập nhật này được thiết kế để cải thiện, tăng cường và phát triển thêm các Dịch vụ và có thể dưới dạng các sửa lỗi, các chức năng tăng cường, các mô-đun phần mềm mới và các phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận những cập nhật như vậy (và cho phép click1VIETNAM cung cấp những bản cập nhật này cho bạn) như là một phần của việc bạn sử dụng các Dịch vụ.

13. Chấm dứt mối quan hệ của bạn với click1VIETNAM

 • 13.1 Các điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bị chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc bởi click1VIETNAM như được trình bày bên dưới.

 • 13.2 Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của bạn với click1VIETNAM, bạn có thể thực hiện bằng cách (a) thông báo cho click1VIETNAM bất cứ lúc nào và (b) đóng các tài khoản của bạn đối với tất cả các Dịch vụ mà bạn sử dụng, click1VIETNAM đã làm sẵn tùy chọn này cho bạn. Thông báo của bạn nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của click1VIETNAM đã được công bố ở đầu các Điều khoản này.

 • 13.3 click1VIETNAM có thể, vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với bạn nếu:

  • (A) Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản (hoặc đã hành động với thái độ cho thấy rõ ràng rằng bạn không có ý định, hoặc không thể tuân thủ với các quy định của các Điều khoản); hoặc

  • (B) click1VIETNAM được pháp luật yêu cầu làm thế (như khi một điều khoản của các Dịch vụ dành cho bạn không hợp pháp, hoặc trở nên không hợp pháp); hoặc

  • (C) Đối tác mà thông qua đó click1VIETNAM đã cung cấp các Dịch vụ cho bạn đã chấm dứt mối quan hệ của mình với click1VIETNAM hoặc ngừng cung cấp các Dịch vụ cho bạn; hoặc

  • (D) click1VIETNAM sẽ chuyển tiếp sang không còn cung cấp các Dịch vụ nữa cho người dùng ở quốc gia mà bạn cư trú hoặc nơi mà bạn sử dụng dịch vụ; hoặc

  • (E) Quy định của các Dịch vụ dành cho bạn bởi click1VIETNAM, theo quan điểm của click1VIETNAM, không còn có thành tựu thương mại được nữa.

 • 13.4 Không điều gì trong phần này sẽ ảnh hưởng các quyền của click1VIETNAM liên quan đến điều khoản của các Dịch vụ theo Phần 4 của các Điều khoản.

 • 13.5 Khi các Điều khoản này chấm dứt, tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà bạn và click1VIETNAM đã được hưởng lợi, phải chịu (hoặc đã tích lũy theo thời gian trong lúc các Điều khoản còn hiệu lực) hoặc được nói rõ là tiếp tục vô hạn định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt này, và các điều khoản của đoạn 20.7 sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy một cách vô hạn định.

14. Sự loại trừ các bảo đảm

 • 14.1 Không điều gì trong các điều khoản này, bao gồm phần 14 và 15, sẽ loại trừ hoặc giới hạn sự bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý của click1VIETNAM đối với các mất mát mà có thể không được loại trừ hoặc giới hạn một cách hợp pháp bởi pháp luật hiện hành. Một số cơ quan tòa án không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc điều kiện hoặc giới hạn hoặc sự loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi sự cẩu thả, vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm các điều khoản ngầm hiểu, hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hậu quả kéo theo. Do vậy, chỉ các giới hạn mà hợp pháp theo cơ quan có thẩm quyền nơi bạn sẽ áp dụng cho bạn và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn đến mức tối đa được phép theo pháp luật.

 • 14.2 Bạn tuyệt đối hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ là sự mạo hiểm duy nhất của bạn và rằng các dịch vụ được cung cấp “như nguyên gốc” và “như sẵn có”.

 • 14.3 Đặc biệt, click1VIETNAM, các công ty con và liên kết của mình, và những người cấp phép của click1VIETNAM không tuyên bố hoặc bảo đảm với bạn rằng:

  • (A) Việc sử dụng các dịch vụ của bạn sẽ thỏa mãn các yêu cầu của bạn,

  • (B) Việc sử dụng các dịch vụ của bạn sẽ không gián đoạn, đúng giờ, bảo đảm hoặc không có lỗi,

  • (C) Bất kỳ thông tin nào mà bạn lấy được nhờ sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy, và

  • (D) Các khiếm khuyết trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho bạn như là một phần của dịch vụ sẽ được sửa lại cho đúng.

 • 14.4 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc lấy được thông qua việc sử dụng các dịch vụ được thực hiện bởi sự suy xét và mạo hiểm của riêng bạn và rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ thiệt hại nào đến hệ thống máy tính của bạn hoặc thiết bị khác hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

 • 14.5 không lời khuyên hoặc thông tin, bất kể bằng miệng hoặc văn bản, mà bạn lấy được từ click1VIETNAM hoặc thông qua hoặc từ các dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ sự bảo đảm nào mà không được nói rõ trong các điều khoản.

 • 14.6 click1VIETNAM rõ ràng tuyên bố miễn trừ thêm tất cả các sự bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ dạng nào, bất kể nói rõ hay ngầm hiểu, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn với các sự bảo đảm và điều kiện ngầm hiểu về khả năng bán hàng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và khả năng không vi phạm.

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 • 15.1 Theo quy định tổng quát trong đoạn 14.1 bên trên, bạn tuyệt đối hiểu và đồng ý rằng click1VIETNAM, các công ty con và liên kết của click1VIETNAM, và những người cấp phép của click1VIETNAM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về:

  • (A) Bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả đặc biệt mà bạn có thể gánh chịu, bất kể được gây ra và theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý. Điều này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn với, bất kỳ mất mát lợi nhuận nào (bất kể gánh chịu trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ mất mát thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh nào, bất kỳ mất mát dữ liệu phải hứng chịu nào, chi phí của việc tìm kiếm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, hoặc các mất mát vô hình khác;

  • (B) Bất kỳ mất mát hay thiệt hại mà bạn có thể gánh chịu, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn với mất mát hoặc thiệt hại như là kết quả của:

   • (i) Bất kỳ sự trông cậy nào được bạn đặt vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào, hoặc như là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ khách hàng quảng cáo hoặc nhà tài trợ nào mà quảng cáo của họ xuất hiện trên các dịch vụ;

   • (ii) Bất kỳ sự thay đổi nào mà click1VIETNAM thực hiện đối với các dịch vụ, hoặc đối với bất kỳ sự chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong việc cung cấp các dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong các dịch vụ);

   • (iii) Việc xóa, hỏng, hoặc lỗi lưu trữ bất kỳ nội dung và dữ liệu truyền thông nào khác được duy trì hoặc chuyển giao bởi hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ của bạn;

   • (iv) Việc bạn không thể cung cấp cho click1VIETNAM thông tin tài khoản chính xác;

   • (v) Việc bạn không thể giữ an toàn và bí mật về chi tiết mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

 • 15.2 Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của click1VIETNAM đối với bạn trong đoạn 15.1 bên trên sẽ áp dụng bất kể click1VIETNAM có hay không được tư vấn hoặc được biết về khả năng phát sinh bất kỳ mất mát nào như vậy.

16. Chính sách bản quyền và nhãn hiệu thương mại

Chính sách của click1VIETNAM là phản hồi lại các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc nhằm tuân thủ luật về sở hữu trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ở Hoa Kỳ) và chấm dứt các tài khoản của những người vi phạm tái diễn.

17. Quảng cáo

 • 17.1 Một vài Dịch vụ được hỗ trợ bởi thu nhập quảng cáo và có thể hiển thị các quảng cáo và xúc tiến thương mại. Những quảng cáo này có thể được nhắm mục tiêu đến nội dung thông tin chứa trên các Dịch vụ, các truy vấn được thực hiện thông qua các Dịch vụ hoặc thông tin khác.

 • 17.2 Cách thức, phương thức và phạm vi quảng cáo của click1VIETNAM trên các Dịch vụ có thể thay đổi mà không có thông báo cụ thể đến bạn.

 • 17.3 Vì click1VIETNAM cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý rằng click1VIETNAM có thể đặt quảng cáo như vậy trên các Dịch vụ.

18. Nội dung khác

 • 18.1 Các Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc tài nguyên khác. click1VIETNAM có thể không kiểm soát bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc người khác ngoài click1VIETNAM.

 • 18.2 Bạn công nhận và đồng ý rằng click1VIETNAM không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên bên ngoài nào như vậy, và không xác nhận chất lượng bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

 • 18.3 Bạn công nhận và đồng ý rằng click1VIETNAM không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể gánh chịu về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, hoặc như là kết quả của bất kỳ sự tin cậy nào được bạn đặt vào sự hoàn chỉnh, tính chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên, hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

19. Thay đổi đối với các Điều khoản

 • 19.1 Thỉnh thoảng click1VIETNAM có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung. Khi những thay đổi này được thực hiện, click1VIETNAM sẽ cung cấp bản sao mới của các Điều khoản chung và bất kỳ các Điều khoản bổ sung mới nào sẽ được cung cấp cho bạn từ bên trong, hoặc thông qua các Dịch vụ bị ảnh hưởng.

 • 19.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng các Dịch vụ sau ngày mà các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung đã thay đổi, click1VIETNAM sẽ coi việc sử dụng của bạn như là sự chấp nhận các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung đã cập nhật.

20. Các điều khoản pháp lý chung

 • 20.1 Thỉnh thoảng khi bạn sử dụng các Dịch vụ, bạn có thể (như là kết quả hoặc thông qua việc sử dụng các Dịch vụ của bạn) sử dụng một dịch vụ hoặc tải xuống một bộ phận phần mềm, hoặc mua hàng hóa do một người hoặc công ty khác cung cấp. Việc sử dụng những dịch vụ, phần mềm hoặc hàng hóa khác này của bạn có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng biệt giữa bạn và công ty hoặc người liên quan. Nếu vậy, các Điều khoản không ảnh hưởng đến mối quan hệ pháp lý của bạn với những công ty hoặc cá nhân khác này.

 • 20.2 Các điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa bạn và click1VIETNAM và chi phối việc sử dụng các Dịch vụ của bạn (nhưng loại trừ bất kỳ dịch vụ nào mà click1VIETNAM có thể cung cấp cho bạn theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt), và hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa bạn và click1VIETNAM liên quan đến các Dịch vụ.

 • 20.3 Bạn đồng ý rằng click1VIETNAM có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi về các Điều khoản bằng email, thư gửi qua đường bưu điện, hoặc các bài đăng trên các Dịch vụ.

 • 20.4 Bạn đồng ý rằng nếu click1VIETNAM không sử dụng hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc sự bồi thường pháp lý nào quy định trong các Điều khoản (hoặc điều mà click1VIETNAM hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của click1VIETNAM và rằng những quyền hoặc sự bồi thường đó sẽ vẫn sẵn có đối với click1VIETNAM.

 • 20.5 Nếu bất kỳ tòa án luật nào có quyền phán xét để quyết định vấn đề này, ra lệnh rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản mà không có ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản. Các điều khoản còn lại của các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

 • 20.6 Bạn công nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên trong nhóm của các công ty mà click1VIETNAM là công ty mẹ sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với các Điều khoản và rằng các công ty như vậy sẽ được trao quyền trực tiếp bảo đảm thi hành, và dựa trên bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản ban lợi ích (hoặc các quyền có lợi) cho họ. Ngoài điều này ra, không người hoặc công ty nào khác sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với các Điều khoản.

 • 20.7 Các Điều khoản và mối quan hệ của bạn với click1VIETNAM theo các Điều khoản, sẽ chịu sự chi phối bởi các pháp luật của Bang California mà không kể đến sự xung đột của nó với các điều khoản pháp luật. Bạn và click1VIETNAM đồng ý tuân theo quyền phán xét duy nhất của các tòa án tọa lạc bên trong hạt Santa Clara, California để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào nảy sinh từ các Điều khoản. Và Cũng theo điều này, bạn đồng ý rằng click1VIETNAM sẽ được phép đệ đơn xin sự bồi thường bắt buộc (hoặc một loại đền bù pháp lý khẩn cấp tương đương) trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào.